યુવા ગ્રૂપ

  • દરેક વિભાગીય કાર્યકરો માટે ખાસ યોજના
  • યુવાનોને જરૂરી માર્ગદર્શન અને મદદ
  • યુવાવર્ગ તાલીમ અને સ્વાવલંબન નાં ઉદ્દેશો
  • પરમગુરૂની પ્રત્યેક આજ્ઞાનું ચુસ્તપણે પાલનનો આદેશ